Portfolio Category: 新界

 • 西貢村屋 700′

  西貢村屋 700′

  屋苑名稱:西貢村屋 實用面積:700平方…

 • 麗都花園 657′

  麗都花園 657′

  屋苑名稱:麗都花園 Lido Garde…

 • 錦龍苑 401′

  錦龍苑 401′

  屋苑名稱:錦龍苑 Kam Lung Co…

 • 新屯門中心 501′

  新屯門中心 501′

  屋苑名稱:新屯門中心 Sun Tuen …

 • 青宏苑 506′

  青宏苑 506′

  屋苑名稱:青宏苑 Ching Wang …

 • 屯門市廣場 351′

  屯門市廣場 351′

  屋苑名稱:屯門市廣場 Tuen Mun …

 • Grand Yoho 705′

  Grand Yoho 705′

  屋苑名稱:Grand Yoho 實用面積…

 • 豐景園 489′

  豐景園 489′

  屋苑名稱:豐景園 Goodview Ga…

 • 名城 742′

  名城 742′

  屋苑名稱:名城 Festival Cit…